Warning: mkdir(): No space left on device in D:\wwwroot\pgkm.com\auto_cache.php on line 25

Warning: chmod(): No such file or directory in D:\wwwroot\pgkm.com\auto_cache.php on line 26
有关原型与原型链的面试题目-苹果狂魔网

有关原型与原型链的面试题目

发布时间:2021-10-26 10:02:18

//有关原型与原型链的面试题目
{
function Fn(){
this.x = 100;
this.y = 200;
this.getX = function () {
console.log(this.x);
}
}
Fn.prototype.getX = function () {
console.log(this.x);
};
Fn.prototype.getY = function () {
console.log(this.y);
};
var f1 = new Fn;
var f2 = new Fn;
console.log(f1.getX === f2.getX); //false
console.log(f1.getY === f2.getY); //true
console.log(f1.__proto__.getY === Fn.prototype.getY); //true
console.log(f1.__proto__.getX === f2.getX); //false
console.log(f1.__proto__.getX === Fn.prototype.getX); //true
console.log(f1.constructor); //Fn
console.log(Fn.prototype.__proto__.constructor); //Object
f1.getX(); //100 this=>f1
f1.__proto__.getX(); //undefined this=>f1.__proto__(Fn.prototype)
f2.getY(); //200 this=>f2
Fn.prototype.getY(); //undefined this=>f2.__proto__(Fn.prototype)
}
// false,true,true,false,true,Fn,Object,100,undefined,200,undefined? ? ??


// 原型、原型链
{
function fun(){
this.a = 0;
this.b = function(){
console.log(this.a);
}
}
fun.prototype = {
b: function(){
this.a = 20;
console.log(this.a);
},
c: function(){
this.a = 30;
console.log(this.a);
}
}
var my_fun = new fun();
my_fun.b(); //私有方法 this=>my_fun
console.log(my_fun.a);
my_fun.c(); //公有方法 this=>my_fun this.a = 30(将私有属性a修改为30)
console.log(my_fun.a);
var my_fun2 = new fun();
console.log(my_fun2.a);
my_fun2.__proto__.c(); //this=>my_fun2.__proto__ 当前实例通过原型链在类的共有属性上增加了一个a:30
console.log(my_fun2.a);
console.log(my_fun2.__proto__.a);
}
// 0,0,30,30,0,30,0,30

?????????prototype.js

相关文档

 • 酷派8021
 • 学院宣传统战部工作计划
 • 首次分享:阿里P8架构师的学习笔记与历程
 • 国旗下关于文明校园的讲话演讲稿
 • 读哈利波特有感600字
 • 心酸难过的伤感心情句子说说
 • 爱憎分明的对子
 • 三年级学生状物作文:文具盒
 • Nginx学习笔记??场景实践之《负载均衡》
 • 居家预防煤气中毒常识
 • 三年级小学生暑假作文素材集锦
 • cc怎么用
 • 郑州有哪个好点的书法培训班
 • 怎么把电源控制放回任务栏里
 • 江苏最美丽的旅游景点推荐
 • 怎样腌制糖蒜最好吃,10斤蒜放多少糖醋比例
 • 不懈奋斗的名人励志语录
 • 用家喻户晓造句
 • 公司部门相关英语
 • 畜牧局科学发展观分析检查阶段工作方案
 • 荆芥可以做调味品吗荆芥吃多了会怎样
 • 带有盈字的成语及解释
 • Javascript - dom[含虚拟dom] - 学习/实践
 • php 缓存应用场景,分布式缓存Redis应用场景解析
 • 链表删除指定位置节点
 • Qt 5界面修改无效的问题解决QtDesigner修改之后无效的解决办法
 • 2017注册会计师考试《财务成本管理》预测题及答案
 • 有限状态机FSM详解(三)
 • 基于Web的Java报表解决方案
 • 关于大学生思想汇报范文
 • 猜你喜欢

  电脑版